Ching-Wu_Chu
portrait (1)
Executive Director
Victor Shih-ching Wang
portrait (1)
Managing Director
Chin-chu Chen
portrait (1)
Communications Director
Ping-sheng Chen
portrait (1)
Chief Financial Officer
Grace Tzu-ching Chiu
portrait (1)
Internet & Media Director
Max Kuo-hsuan Hsu